Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor čine svi redovni članovi.
Mandat članova Upravnog odbora je neograničen.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira Predsedništvo većinom od ukupnog broja članova.

Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, na predlog najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora.
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
8) bira i razrešava Predsedništvo većinom svih redovnih članova.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje većina redovnih članova od ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih redovnih članova.

Sastav UO je sledeći: