Skupština

Skupštinu Udruženja čine svi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna skupština se može zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine redovnih članova. Inicijativa se podnosi u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Upravni odbor je dužan da organizuje vanrednu skupštinu u najkraćem roku a ne duže od šest meseci.
Sednicu Skupštine saziva Predsedništvo, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsedništvo.

Skupština:

  1. Donosi plan i program rada;
  2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
  3. Usvaja druge opšte akte Udruženja, kao i izmene i dopune drugih opštih akata Udruženja;
  4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
  5. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
  6. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj, kao i druge izveštaje;
  7. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
  8. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

Pravo glasa na sednici Skupštine imaju samo redovni članovi.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna većina redovnog članstva.
Skupština odlučuje većinom prisutnih redovnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama, prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova svih redovnih članova.

Skupštinu čine sledeći članovi: