Skupština

Skupštinu Udruženja čine svi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna skupština se može zakazati na inicijativu najmanje jedne trećine redovnih članova. Inicijativa se podnosi u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Upravni odbor je dužan da organizuje vanrednu skupštinu u najkraćem roku a ne duže od šest meseci.
Sednicu Skupštine saziva Predsedništvo, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava Predsedništvo.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada;
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. Usvaja druge opšte akte Udruženja, kao i izmene i dopune drugih opštih akata Udruženja;
 4. Bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
 5. Razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj, kao i druge izveštaje;
 7. Odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. Odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu

Pravo glasa na sednici Skupštine imaju samo redovni članovi.
Skupština punovažno odlučuje ako je prisutna većina redovnog članstva.
Skupština odlučuje većinom prisutnih redovnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama, prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova svih redovnih članova.

Skupštinu čine sledeći članovi:

 • Dušan Ćetković, Nelt Co. DOO Beograd, nelt.rs
 • Igor Mihovilović, Sr Technics, srtechnics.com
 • Dragana Drakulić, Telekom Srbija AD, Beograd, telekom.rs
 • Milena Rađenović, Victoria Group AD, Beograd, victoriagroup.rs
 • Vladimir Popadić, Tarkett DOO, Bačka Palanka, tarkett.rs
 • Miloš Stamenović, Philip Morris Services DOO, Beograd, pmi.com/marketpages/Pages/market_en_rs.aspx
 • Branko Milišić, Dijamant AD, Zrenjanin, dijamant.rs
 • Milanka Maksimović, JP „Elektromreža Srbije“, ems.rs
 • Ivan Vasić, Delta M DOO, Beograd, deltaholding.rs
 • Novica Bosnić, Stada IT Solutions DOO, Vršac, stadaitsolutions.com
 • Zoran Vasiljević, Agroglobe DOO, Novi Sad, agroglobe.rs
 • Dragan Bosnić, Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže DOO, Beograd, sbb.rs
 • Jasmina Patačko, Carlsberg Srbija DOO, Čelarevo, carlsbergsrbija.rs
 • Dara Šakić, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Beograd, hbisserbia.rs
 • Branislav Petkov, Metanolsko-sirćetni kompleks Kikinda AD, Kikinda, msk.co.rs
 • Dejan Lazarević, Soko Štark, Beograd, stark.rs
 • Tatjana Pavlović, Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije”, eps.rs
 • Miroslav Kostadinović, Metro Cash & Carry DOO, metro.rs
 • Dobrivoje Ostojić, TITAN Cementara Kosjerić, titan.rs
 • Jasna Smiljanić, VIP mobile d.o.o., vipmobile.rs