Kako do članstva

U nastavku možete videti na koji način možete aplicirati za članstvo kako i koji su uslovi. Da biste aplicirali, popunite Zahtev za pristupanje Udruženju i prosledite ga na info@uskus.rs. Ukoliko je potrebno dodatno pojašnjenje ili preporuka molimo Vas da nas kontaktirate na http://uskus.rs/kontakt/

Redovni član

Redovan član Udruženja može postati samo organizacija koja ima makar jednu licencu iz portfolija proizvoda kompanije SAP AG ili njeno povezano pravno lice koja posluje u okviru iste grupe sa organizacijom koja poseduje licencu.
Redovan član Udruženja mora biti registrovana organizacija na teritoriji Republike Srbije.
Redovni članovi mogu biti samo kompanije koje ne nude bilo kakve komercijalne usluge vezane za implementaciju i održavanje SAP proizvoda osim internim kompanijama odnosno povezanim pravnim licima, povezanim u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Zahtev za pristupanje Udruženju mora biti potpisan i pečatiran na memorandumu od strane zastupnika ili punomoćnika pravnog lica.
Da bi se odlučivalo o njegovom zahtevu, kandidat za redovnog člana mora biti preporučen od nekoga od postojećih redovnih članova.

Pridruženi član

Pridruženi član može postati samo organizacija koja ima makar jednu licencu iz portfolija proizvoda kompanije SAP AG ili njeno povezano pravno lice koja posluje u okviru iste grupe sa organizacijom koja poseduje licencu.
Pridruženi član udruženja mora biti registrovana organizacija na teritoriji Republike Srbije.
Pridruženi članovi mogu biti samo kompanije koje ne nude bilo kakve komercijalne usluge vezane za implementaciju i održavanje SAP proizvoda osim internim kompanijama odnosno povezanim pravnim licima, povezanim u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Zahtev za pristupanje Udruženju mora biti potpisano i pečatirano na memorandumu od strane zastupnika ili punomoćnika pravnog lica.

Odluka o prijemu u članstvo

Odluku o prijemu u članstvo redovnih članova donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom prisutnih članova Upravnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Odluku o prijemu u članstvo pridruženih članova donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može u svakom trenutku samostalno istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju što mora biti potpisano i pečatirano na memorandumu od strane zastupnika ili punomoćnika koji predstavlja člana u Udruženju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. U tom slučaju, odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom prisutnih članova a mora biti prisutno najmanje polovina ukupnog broja članova u Upravnog odbora.
Pod neaktivnošću podrazumeva se da član ne učestvuje u radu Udruženja (ne prisustvuje sednicama organa udruženja i sl.).
Dužom neaktivnošću člana smatra se neaktivnost člana duža od godinu dana.
Odluku o prestanku redovnog članstva donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom prisutnih članova a mora biti prisutno većina od ukupnog broja članova upravnog odbora.
Odluku o prestanku pridruženog članstva donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova a mora biti prisutno većina od ukupnog broja članova upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.